Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji

Zgodnie z Regulaminem Komendy Powiatowej Policji z dnia 09.02.2012 r. Komenda Powiatowa Policji jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji, który wykonuje, na obszarze określonym w odrębnych przepisach, zadania Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

 

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie reguluje:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie z dnia 09.02.2012 r. z późniejszymi zmianami

Metryczka

Data publikacji : 13.05.2009
Data modyfikacji : 17.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry