Informacja o naborze 2020 - Służba w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Informacja o naborze 2020

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zgodnie z § 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W SEKCJI DS. DOBORU WYDZIAŁU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 126 lub w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP
01-195 Warszawa
Al. Solidarności 126

w poniedziałki w godzinach 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),                        
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy.

Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego (szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wzoru 2b ankiety znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod adresem:

https://bip.abw.gov.pl/bip/informacje-niejawne-1/nadzor-nad-systemem-oc/materialy-do-pobrania/152,dok.html
(ankieta bezpieczeństwa do wypełnienia).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Wzór kwestionariusza osobowego  (praca.policja.pl/pwp/rekrutacja)

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

 • na stronie internetowej (praca.policja.pl)
 • w siedzibie Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP Al. Solidarności 126 w Warszawie tel.: +48 47 723-24-49, +48 47 723-24-51,+48 47 723-24-52, +48 47 723-24-53, tel.: +48 47 723-24-59

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

PREFERENCJE Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATA DO SŁUŻBY W POLICJI WYKSZTAŁCENIA:

 • wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe (mgr lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),
 • wykształcenie średnie (ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI POSIADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY:

 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień  ratownika  wodnego,  uprawnień  w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii  „A” lub „C”.

PLANOWANE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W 2020 ROKU:

 • 27 lutego
 • 21 kwietnia
 • 13 lipca
 • 16 września
 • 5 listopada
 • 30 grudnia

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 08.01.2018
Data modyfikacji : 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
do góry