Dane Osobowe Przetwarzane w trybie RODO w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a dyrektywy 95/46/WE, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

       1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie

 • adres: ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno,

 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD):I Zastępca
     Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Rafał Pałdyna.

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych:

 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnieni bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);
 • realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów, zabezpieczenia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
 • związanym z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego Administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych. (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Powiatowym Policji w Piasecznie bądź jego przedstawicielem prawnym. (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

      W Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Okres przetwarzania danych osobowych wynika
       bezpośrednio z przepisów prawa.


     W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcie umowy.

              Odbiorcy danych osobowych.

 • W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

              Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

 • dostęp do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie;
 • sprostowanie danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcie danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE.

W pozostałych przypadkach, w których Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 

 • ograniczenie przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO –jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu, ale nie zgadza się na ich usunięcie;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, (czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji) - przysługuje Panu/Pani prawo wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w PiaseczniePana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym
do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej
i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

      Przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
      (ustawa-DODO).

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie

 • adres: ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Piasecznie podinspektor
Rafał Pałdyna.

Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywanie tymczasowego aresztowania, kar, w tym porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane na podstawie ustawy wdrażającej ustawę DODO:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można złożyć w formie pisemnej  https://uodo.gov.pl/pl/83/153 w siedzibie UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej
 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby.

 

      Ograniczenia stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 553 z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

1. Art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych,
nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne.

2. 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania
z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

3. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2018
Data modyfikacji : 17.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych KPP Piaseczno
Osoba udostępniająca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry