Dane Osobowe Przetwarzane w trybie RODO w KPP Piaseczno - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane Osobowe Przetwarzane w trybie RODO w KPP Piaseczno

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Piasecznie:

- adres: ul. Kościelna 3  05-500 Piaseczno,

 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie sprawuje

inspektor ochrony danych osobowych KPP Piaseczno:

- adres: adres: ul. ,Kościelna 3  05-500 Piaseczno

- e-mail: iod.kpp_piaseczno@ksp.policja.gov.pl

 

3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie.
 

W KPP Piaseczno dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:

- celach przetwarzania,

- podstawach prawnych przetwarzania,

- osobach, których dane są przetwarzane,

- odbiorcach danych,

- okresach przechowywania,

zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KPP Piaseczno.

 

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

prawo dostępu do własnych danych osobowych,

prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji
o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba udostępniająca informację:
kom. Jarosław Sawicki
do góry