Pozwolenia na broń

Rejestracja broni pneumatycznej w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie

Rejestracja broni pneumatycznej w Komendzie Powiatowej Policji w Piasecznie

INFORMACJE OGÓLNE NA TEMAT BRONI PNEUMATYCZNEJ
1. W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 52/04 poz. 525 ) – broń pneumatyczna to niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego powietrza gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to rażenie celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J (art. 8).
2. Nabywca broni zobowiązany jest zarejestrować broń w ciągu 5 dni od dnia nabycia na podstawie dowodu nabycia broni (art. 13).
3. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej (art. 9 pkt 4).

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI BRONI PNEUMATYCZNEJ:
1. Podanie o rejestrację broni z pełnymi danymi personalnymi wnioskodawcy, dowód nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży).
2. Dwa zdjęcia.
3. Orzeczenie lekarskie.
4. Orzeczenie psychologiczne.
5. Zaświadczenie z Centralnego Rejestru Karnego
6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w wysokości 82 zł. na konto właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu miasta lub gminy (z dopiskiem: opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną)

OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:
1. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję lub żandarmerię wojskową.
2. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub osobiście z
Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3, tel. 47 72-45-229, lub 47 72-45-221

 

Metryczka

Data publikacji : 01.01.2011
Data modyfikacji : 04.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
do góry