Pomoc tłumacza języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc tłumacza języka migowego

Pomoc tłumacza języka migowego

 

INFORMACJA DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy  administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016), doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi, polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona,  która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja) zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wniosek o udostępnienie usługi, można złożyć bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, listownie, faksem, jak również drogą elektroniczną.

 

Kontakt z urzędem:

Komenda Stołeczna Policji

ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa,

adres poczty elektronicznej: kancelaria@ksp.policja.gov.pl

nr faks: 47 72-385-16

lub

Usługa SMS

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego obiegu informacji od osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się,
napływających do Komendy Stołecznej Policji w formie wiadomości tekstowych  SMS/MMS
w Wydziale Prewencji KSP uruchomiono ww. usługę:

nr SMS / MMS: 572 333 940

Usługa jest dostępna dla interesantów w dni robocze w godz. 8.00 - 18.00
 

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

adres poczty elektronicznej: dyzurny.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

nr faks: 47 72 45 207
 

We wniosku prosimy o podanie następujących danych:

1.     imię i nazwisko;

2.    adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);

3.    sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);

4.    określenie przez osobę uprawnioną rodzaju zgłaszanej sprawy lub wskazanie nazwy wydziału, do którego zgłaszana jest sprawa (lub który prowadzi sprawę już   rozpoczętą);

5.      wskazanie sugerowanego terminu spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);

6.      wskazanie metody komunikacji (polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)).

          Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa mazowieckiego dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Polskiego Związku Głuchych Oddział Mazowiecki w Warszawie. 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

  • wykaz tłumaczy
    Data publikacji 23.03.2016 10:06
    (pdf 308.51 KB)
  • Wniosek
    Data publikacji 11.01.2019 09:34
    (docx 9.09 KB)

Metryczka

Data publikacji : 14.12.2015
Data modyfikacji : 09.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba udostępniająca informację:
nadkom. Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
asp. Magdalena Gąsowska
do góry