Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest nadkom. Jarosław Sawicki.

adres poczty elektronicznej oficer.prasowy.piaseczno@ksp.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 72 452 34.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Kościelnej 3 w Piasecznie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przy wejścu głównym do budynku są schody, po prawej stronie znajduje się winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody lub winda.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniach znajdujących się przy biurze przepustek.

Toalety dla interesantów znajdują się przy pomieszczeniu biura przepustek. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu od ul. Kościelnej wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online w komendzie.

Komisariat Policji w Lesznowoli znajduje się przy ul Oficerskiej 2. Jest oznaczony tabliczką numeryczną. Parter budynku jest dostosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Przy drzwiach wejściowych znajduje sie toaleta dla petentów, także dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości tłumaczeń języka migowego oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Konstancinie- Jeziornie znajduje się przy ul. Polnej 4. Jest oznaczony tabliczką numeryczną. Parter budynku jest dostosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze budynku znajduje sie toaleta dla petentów, także dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości tłumaczeń języka migowego oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Tarczynie znajduje się przy ul Oszkiela 4. Jest oznaczony tabliczką numeryczną. Parter budynku jest dostosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Przy drzwiach wejściowych znajduje się toaleta dla petentów, jednak bez przystosowanoia dla osób  niepełnosprawnych. Brak możliwości tłumaczeń języka migowego oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Komisariat Policji w Górze Kalwarii znajduje się przy ulicy Stefana Grota Roweckiego 4. Jest oznaczony tabliczką numeryczną. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnościa fizyczną. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Posterunek Policji w Prażmowie znajduje się przy ulicy F. Ryxa 74. Jest oznaczony tabliczką numeryczną. Budnek w całości jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością fizyczną. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. W pomieszczeniu znajduje się toaleta dla petentów w tym dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości tłumaczeń języka migowego oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Posterunek Policji w Zalesiu Górnym znajduje się przy ulicy Koralowych Dębów 25. Jest oznaczony tabliczką numeryczną. Budnek na parterze jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością fizyczną. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W pomieszczeniu znajduje się toaleta dla petentów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości tłumaczeń języka migowego oraz oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM w jednostce Policji przejdź do strony Policja e-usługi.

Realizując ustawowe zadania Policja nie ogranicza się jedynie do obiektów własnych jednostek, wykonuje je również w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego, świadka, zgłaszającego interwencję. Dane kontaktowe do jednostek Policji oraz dzielnicowych w tym kontakt sms/mms udostepniono na stronie www oraz w aplikacji MOJA KOMENDA - wyszukiwanie po adresie. Policja korzysta z pomocy innych instytucji i podmiotów w przypadkach utrudnionego dostępu lub kontaktu z osobą.

Policja nie gromadzi informacji o ilości przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego, gdyż wynika on każdorazowo z taktyki realizowanych czynności i ma na celu skuteczne jej wykonanie.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2020
Data modyfikacji : 01.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Sawicki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Sawicki
do góry